Wiele osób zasta­na­wia się nad kup­nem dra­binki gim­na­stycz­nej do swo­jej domo­wej siłowni. Nie każdy jest w stu pro­cen­tach prze­ko­nany do jej kupna. Warto jed­nak poznać jej mocne strony. W tym arty­kule posta­ram się poka­zać jej dobre strony oraz ćwi­cze­nia, które można na niej wyko­ny­wać. Zapra­szam do prze­czy­ta­nia arty­kułu. 

Zalety dra­binki gim­na­stycz­nej

Jak wia­domo aktyw­ność fizyczna jest bar­dzo potrzebna, aby utrzy­mać swoje ciało w dobrej kon­dy­cji. Nie każdy z nas ma czas, aby iść na siłow­nię. Wiele osób również wstydzi się pójść na nią pójść. Zaletą dra­binki gim­na­stycz­nej jest to, że można przy­mo­co­wać ją do ściany we wła­snym domu. Dzięki temu możemy ćwi­czyć w domowy zaciszu kiedy chcemy i nie musimy za to pła­cić. Dodat­kowo ćwi­cze­nia przy dra­bince akty­wują pra­wie wszyst­kie mię­śnie w naszym ciele. Jeżeli chcemy zwięk­szyć zakres naszych sta­wów lub popra­wić naszą postawę ciała to dra­binka będzie strza­łem w dzie­siątkę. 

Ćwi­cze­nia przy dra­bince 

Jeżeli myślimy o tym, aby wzmoc­nić nasze ręce to dobrym ćwi­cze­niem jest pół­zwis. Aby wyko­nać to ćwi­cze­nie trzeba odwró­cić się ple­cami do dra­binki. Następ­nym kro­kiem, jest chwy­ce­nie się jej i ode­rwa­nie stóp od ziemi. Dzięki temu ćwi­cze­niu roz­cią­gamy swój krę­go­słup, wzmoc­nimy dło­nie oraz mię­śnie rąk, a także uru­cha­miamy nasze stawy. Kolejne ćwi­cze­nie będzie anga­żo­wać nasze nogi. Sta­jemy naprze­ciwko dra­binki gim­na­stycz­nej tak, aby­śmy mogli wsa­dzić stopę pomię­dzy jej szcze­ble. Naj­le­piej na takiej wyso­ko­ści, aby noga była pro­sto­pa­dle do naszego ciała. Pro­ściej mówiąc, powin­ni­śmy przy­po­mi­nać literę L. Gdy już to zro­bimy, to wyko­nu­jemy skłony raz do nogi skie­ro­wa­nej do dra­binki, a raz do stopy na podło­dze. Dzięki temu ćwi­cze­niu roz­cią­gamy uda. Jeżeli nie wie­cie w jaki spo­sób ćwi­czyć, to warto obej­rzeć kilka fil­mi­ków. W inter­ne­cie jest ich mnó­stwo. Na pewno każdy znaj­dzie coś dla sie­bie. 

Ceny i modele dra­bi­nek gimn­stycz­nych 

Ceny tych sprzę­tów gim­na­stycz­nych róż­nią się w zależ­no­ści od firmy czy por­talu na któ­rym są sprze­da­wane. Zazwy­czaj jed­nak jest to koszt rzędu pię­ciu­set zło­tych. Jeżeli jed­nak uwa­żasz, że jest to za dużo to zawsze można kupić uży­waną po niż­szej cenie. Jeśli dopiero zaczy­nasz przy­godę z ćwi­cze­niami na dra­bince to pole­cam Ci taką naj­prost­szą. Póź­niej możesz pomy­śleć o takiej, do któ­rej można przy­mo­co­wać drążki i inne dodat­kowe sprzęty. Warto zain­we­sto­wać w swoje zdro­wie, które mamy tylko jedno.